Monday, August 1, 2011

12x12 Layout for TPBP


I have had this idea for this layout since I got the gorgeous trims from TPBP. Using mostly embellishments and lace and very little paper. I did use a little bit of Websters Pages Hollywood Vogue paper. I used some fabulous flowers from Prima and Wild Orchid Crafts. I also tried out Tammy's ruffle flower trim Tutorial. I love love how it turned out. The ruffle trim that Bev sells is so soft and gorgeous. I layered 2 different laces on top of eachother. I glimmer misted the bottom layer. it came out gorgeous. I punched out some butterflies from some vellum. This layout was so much fun to make and Bevs trims made it so gorgeous.
Here is the links to the available trims

White Beaded Lace

Vintage Embroidered Lace
Plum Beaded Trim

Make sure you stop by the facebook page and "like" TPBP
Also follow TPBP Blog to make sure you get all the info on upcoming releases and fabulous challenges.


5 comments:

h said...

So beautiful Abigail!!!
I like colors of your layout

Nancy said...

Absolutely GORGEOUS Tiffany! It's a beautiful layout of that incredible photo of Abigail! :o)

Taffy said...

I love this layout. Great job, Tiffy. I love all the flowers you used, so dang cute.. :)

Taff

Anonymous said...

Lek skutkuje [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka przyswajania podwaliny tluszczowych za spraw¹ cz³owieczy istota ¿ywa. To zgo³a dziewiczy specyfik dla dam, jakie pragn¹ odchudziæ siê zaœ ukoñczyæ na góruj¹cy styl posi³ków. Medykament ów upowa¿nia wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród wdro¿eniem [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] zaledwie diety i æwiczeñ fizycznych. Specyfik tamten zdobêdziesz w aptece internetowej. Inwitujemy do czynnej online taniej apteki internetowej po specyfiki tudzie¿ po informacje o wyci¹gach. Kupek wobec tego alli Wspieramy te¿ krain¹ zap³atê ekstraktów zaœ w rzeczy samej dziedzin¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ z siedmiu najbardziej rozpoznawalnych a œwietnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie realizatorów farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia chwilowo trzy modele prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w strategia bezawaryjny oraz zleca [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] wyci¹gi w zaci¹gu zaledwie jednego dnia od czasu momentu obrobienia twojego zlecenia. Przed chwil¹ spoœród tamtego dosiêga rozrywkowe [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] wyceny pacjentów. Na cienki brzuszekJest krocie aneksów diety na schudniêcie. A¿ do znacz¹cych przywieraj¹ te obejmuj¹ce w zestawie l-karnitynê, przecie¿ rzeczwiœcie przetestowanym i zaœ wykazanym postêpowaniem byæ mo¿e zaaprobowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê aczkolwiek a praktyka fizyczne w sporym stopniu rozstrzygaj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] istotnoœci.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, jak krwawienie przestaje, zaœ jajniki ca³kowicie obcuj¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê czynne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy tymczasem nie nazywa w celu paszczy pieknej zguby zaœ nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Andrea said...

This layout is amazing, and the picture just gorgeous!!
x

NEW WEBSITE!

I have moved!!!  Find my website HERE!